cerealia همایش میلیون پتروشیمی سرمایه گذاری

cerealia: همایش میلیون پتروشیمی سرمایه گذاری اقتصادی سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی صنعت پتروشیمی

گت بلاگز اخبار اجتماعی خطر صفر شدن قیمت رشد باروری تا سال ۱۴۰۰ ، هشدار مرکز آمار

معاون مرکز آمار کشور عزیزمان ایران گفت: اگر با شرایط موجود در کشور پیش برویم تا سال ۱۴۰۰ رشد باروری به صفر خواهد رسید. 

خطر صفر شدن قیمت رشد باروری تا سال ۱۴۰۰ ، هشدار مرکز آمار

هشدار مرکز آمار/خطر صفر شدن قیمت رشد باروری تا سال ۱۴۰۰

عبارات مهم : جمعیت

معاون مرکز آمار کشور عزیزمان ایران گفت: اگر با شرایط موجود در کشور پیش برویم تا سال ۱۴۰۰ رشد باروری به صفر خواهد رسید.

به گزارش تسنیم، علیرضا زاهدیان اظهار کرد: تا سال 95 جمعیت کشور 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر بوده که این رقم در فاصله زمانی 90 تا 95 رشد جمعیت 950 هزار نفری را نسبت به 5 سال قبل نشان می دهد.

خطر صفر شدن قیمت رشد باروری تا سال ۱۴۰۰ ، هشدار مرکز آمار

وی ادامه داد: تا سال 94 شاخص رشد جمعیت 1.29 بوده که این رقم در سال 95 به 1.24 کم کردن یافته هست، این در حالی است که اگر با رشد جمعیت سال 94 پیش می رفتیم این رقم به یک می رسید.

او با اشاره به اینکه نباید منتظر سرشماری ها ماند، افزود: مرکز آمار اطلاعات سامانه ای را ایجاد کرده که طی آن اطلاعات مربوط به نفوس و جمعیت کشور هر سه ماه یک بار به روز شود البته جهت سرشماری بعدی در شهریور امسال نیازمند هماهنگی میان دستگاهی بعضی ارگانها مانند وزارت کشور هستیم.

معاون مرکز آمار کشور عزیزمان ایران گفت: اگر با شرایط موجود در کشور پیش برویم تا سال ۱۴۰۰ رشد باروری به صفر خواهد رسید. 

زاهدیان رشد باروری کشور را تا سال 90، 1.8 بیان کرد و گفت: این رقم می باید 2.1 می بود یعنی به ازای هر ازدواج یک فرزند، از سال 90 تا 95 موالیدمان رو به زیاد کردن بوده اند به گونه ای که تا سال 94 هر سال حدود یک میلیون و 500 هزار تولد ثبت می شد ولی این رقم در سال 95 به یک میلیون و 530 هزار رسید.

معاون مرکز آمار کشور عزیزمان ایران ادامه داد: اگر با قیمت باروری 1.8 پیش می رفتیم می باید تا سال 1400 شاهد صفر شدن این قیمت می بودیم ولی رشد این رقم در سالهای اخیر ما را کمی امیدوار کرده ولی باز هم تا سال 1420 احتمال رسیدن قیمت باروری به رقم نیم نگرانی ما را ثبات می بخشد.

واژه های کلیدی: جمعیت | میلیون | سرشماری | اطلاعات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs